Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. O sklepie internetowym Koba
Sklep internetowy Kobasklep.pl, działający pod adresem www.kobasklep.pl, prowadzony jest przez KOBA BOŻENA KUCIŃSKA z siedzibą w Legionowie przy ul. gen. Józefa Bema 1a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. gen. Józefa Bema 1a, 05-120 Legionowo, NIP: 1130887404, REGON: 368341718, adres poczty elektronicznej: biuro@kobasklep.pl.§ 2. Opisy produktów
Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym Kobasklep.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg kategorii produktów lub wg producentów.

§ 3. Ceny
Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Kobasklep.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Kobasklep.pl przyjmowane są poprzez stronę www.kobasklep.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
 3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Koba zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Koba (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
 5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę.
 6. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską, kuriera.
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie w sklepie internetowym.
 3. Czas dostarczenia przesyłki przez:
  1. Kurier - (na terenie Legionowa +40km) 24 godziny w dni robocze;
  2. Pocztę Polską - (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni;

§ 6. Sposoby płatności

 1. Koba oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
  1. gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru). Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 2000 zł brutto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Koba Faktury Proforma);
  2. gotówką przy odbiorze towaru w biurze handlowym Koba;
  3. przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Koba Faktury Proforma). Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej);


§ 7. Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczamy TYLKO na terenie Polski za pośrednictwem:
  1. kuriera;
  2. Poczta Polska;
 2. Koszt przesyłki zależy od spedytora oraz wartości zamówienia.


§ 8. Rezygnacja z zamówienia
W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres biuro@kobasklep.pl, Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta 

§ 9. Odstąpienie od umowy. Zwroty. 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Poduktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Koba, Koba nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta)  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
 3. Koba ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Koba może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 5. Koba dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Koba niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Towar należy zwrócić na adres:
  Koba
  ul. gen. Józefa Bema 1a
  05-120 Legionowo
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Koba ma zwrócić zapłatę.

 9. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.


§ 10. Reklamacje

 1. Koba zobowiązana jest dostarczyć towar bez wad.
 2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klient towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Klienta. Koba może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Koba może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Koba
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Koba może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Koba musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Koba nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Koba odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Koba musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 10. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego  zgłoszenia reklamacji mailowo na adres biuro@kobasklep lub pisemnie na adres Koba. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny towaru,
  4. to na Koba spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 12. Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Koba ul. gen. Józefa Bema 1a, 05-120 Legionowo, z dopiskiem "REKLAMACJA" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w biurze handlowym Koba, w którym dokonano odbioru towaru.
 13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Koba.
 14. Koba wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami  prawa cywilnego (art. 558 k.c.).§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Kobasklep.pl w związku z zakupami jest KOBA BOŻENA KUCIŃSKA, Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Koba zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie kobasklep.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Koba o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.


§ 13. Dane kontaktowe

KOBA BOŻENA KUCIŃSKA ul. gen. Józefa Bema 1a, 05-120 Legionowo

E-mail: biuro@kobasklep.pl


§ 14. Konto bankowe
ING Bank Śląski nr rachunku 62 1050 1012 1000 0092 4723 8893 (numer konta bankowego należy wpisywać bez spacji).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl